2014 Honored Mentors

The following individuals have been commemorated for their contributions as a professional mentor in the field of pathology through a gift in their honor or memory to the USCAP Foundation's Mentor Program, established to celebrate those who selflessly give to promote others' success.

Dr. Stephen A. Geller
   by Grace G. Guzman-Hartman

Dr. Thomas V. Colby
   by Samuel A. Yousem

Dr. Daniel Connor
   by By Ann M. Nelson

Dr. Chapman Binford
   by By Ann M. Nelson

Dr. Lawrence J. Burgart
   by Sanjay Kakar

Dr. Douglas C. Miller
   by Jiaoti Huang
   Jun Wang
   Pan Zheng
   Jian-Jun Wei
   Hannah Yong Wen
   Lan Peng
   Guoping Cai
   Ruliang Xu
   Hongfa Zhu
   Jinsong Liu
   Holly Hong Zhou
   Lee-Ching Zhu
   Peng Lee
   Zhuowen Zeng
   Guanghua Wang
   Xiao Cong Peng
   Hua Chen
   Hueizhi Wu
   Hong Wu
   John Junshan Liang
   Fang Wen
   Youli Zu
   Wie Liu
   Xiao-Jun Wei
   Guang-Yu Yang
   Kar-Ming Fung

Dr. Celeste Powers
   by Adele O. Kraft